Биеийн жингийн индекс тооцоолол

БЖИ нь биеийн жин, өндрийн харьцаагаар таны жин ямар байгаа талаар мэдээлэл өгдөг хэмжигдэхүүн юм.

БЖИ үзүүлэлт

БЖИ
Үзүүлэлт
18.5 доош бол
Жингийн дутагдалтай
18.5 - 24.9
Хэвийн
25.0 - 29.9
Жингийн илүүдэлтэй
30.0 аас дээш бол
Таргалалттай
    БЖИ Биеийн Жингийн Индекс

Биеийн жингийн индекс тооцоолол

БЖИ нь биеийн жин, өндрийн харьцаагаар таны жин ямар байгаа талаар мэдээлэл өгдөг хэмжигдэхүүн юм.