Санал болгох зохистой хооллолтын хөтөлбөрүүд

Биеийн жингийн индекс тооцоолол

БЖИ нь биеийн жин, өндрийн харьцаагаар таны жин ямар байгаа талаар мэдээлэл өгдөг хэмжигдэхүүн юм.

БЖИ үзүүлэлт

БЖИ
Үзүүлэлт
18.5 доош бол
Жингийн дутагдалтай
18.5 - 24.9
Хэвийн
25.0 - 29.9
Жингийн илүүдэлтэй
30.0 аас дээш бол
Таргалалттай
    БЖИ Биеийн Жингийн Индекс

Биеийн жингийн индекс тооцоолол

БЖИ нь биеийн жин, өндрийн харьцаагаар таны жин ямар байгаа талаар мэдээлэл өгдөг хэмжигдэхүүн юм.